Home   REKRUTACJA 2019

REKRUTACJA 2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Raszyn, na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59):

  • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  • Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Więcej informacji: 

ZASADY REKRUTACJI 2019-2020

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do placówki Wniosek o przyjęcie dziecka 2019-2020

Załącznik nr 2 – Wzór deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019-2020