Home   O nas   Integracja

Integracja

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji zorganizowanej z okazji 10 lat integracji „Pod Topolą” pt. „Dobra edukacja zaczyna się od przedszkola. Od wczesnej diagnozy do skutecznej terapii.”

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się w takim gronie i wspólnie poruszać tematykę związaną ze wspieraniem dzieci.

2

Podczas konferencji przyznaliśmy również tytuł „PRZYJACIEL INTEGRACJI” dla osób/ instytucji które wspierają nasze działania w tym obszarze.

Wierzymy, że dzięki ich poparciu będziemy mogli poszerzać nasze działania i podejmować różne inicjatywy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

 

W czasie konferencji w przedszkolu można było obejrzeć towarzyszącą spotkaniu wystawę prac plastycznych, które zostały przygotowane prze dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół:

 • Bajkowe Przedszkole w Dawidach
 • Przedszkole w Falentach
 • Przedszkole w Sękocinie
 • Przedszkole nr 2 w „Stumilowym Lesie” w Raszynie
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
 • Szkoła Podstawowa w Raszynie
 • Szkoła Podstawowa w Ładach

Dziękujemy oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć  z wydarzenia w naszej Galerii!!!

Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu „Pod Topolą”

2 kwietnia po raz kolejny włączyliśmy się w obchodzenie ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY
NA TEMAT AUTYZMU.

W JAKI SPOSÓB?

ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘ Z TEGO DNIA!

1

2

DZIĘKUJEMY FUNDACJI SYNAPSIS ZA UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA STRONY: naniebiesko.org.pl

integracja

Od 1 września 2017 roku w naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne. Każda z grup integracyjnych prowadzona jest przez dwóch nauczycieli prowadzących i nauczyciela wspomagającego. Celem grupy integracyjnej jest włączenie dzieci do życia w grupie rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnianie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach. W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne metody i formy, które rozwijają zainteresowania dzieci, zaspokajają ich potrzeby poznawcze, rozwijają umiejętność współdziałania i współpracy, kształtują poczucie odpowiedzialności. Najważniejszą i dominującą formą jest zabawa.

Podstawowe założenia integracji realizowane są poprzez:

• Zajęcia integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne:
- zabawy pomagające wejść dziecku do grupy,
- zajęcia pomagające dostosować się do zasad obowiązujących w grupie,
• Zajęcia poprawiające samodzielność i niezależność,
• Zajęcia rozwijające talenty i zdolności dziecka,
• Zajęcia usprawniające i korygujące,
• Zajęcia poszerzające zakres wiedzy i umiejętności dziecka.

 

Kinga Zegardło – Krasuska

 Jaka jest rola i zadania psychologa w przedszkolu?

Jednym krótkim zdaniem, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola. Pierwszym ważnym a zarazem trudnym momentem w życiu dziecka, jest przyjście do przedszkola i związana z nim adaptacja. Dla wielu dzieci, zwłaszcza 3-letnich, jest to niełatwe doświadczenie, któremu towarzyszy ogromne przeżycie i szereg negatywnych emocji. W bezpośrednim kontakcie psycholog pomaga zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom możliwie szybko i łagodnie przejść przez trudny okres związany z przystosowaniem się do nowego otoczenia.

 Jakie to są konkretnie zadania?

  - prowadzenie obserwacji dzieci, która dotyczy oceny funkcjonowania różnych sfer    podlegających rozwojowi
  -rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb dziecka, w celu umożliwienia ich zaspokojenia
  -wspieranie mocnych stron wychowanków
  -współpraca z nauczycielami po to, aby inicjować różne form pracy/pomocy wychowawczej
  -wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 Czy psycholog prowadzi zajęcia z dziećmi?

Tak. Wspomaga dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, prowadząc zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym. Prowadzi również zajęcia relaksacyjne, wspomagające i integrujące dla wszystkich grup.

 

Łukasz Gołda – pedagog specjalista

 Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

 Na czym polega taka terapia?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

 

Agnieszka Okła-Barwicka: logopeda

 Co obejmują działania logopedyczne w przedszkolu?

Diagnozę logopedyczną obejmującą badanie kompetencji komunikacyjnej, rozumienie poleceń słownych, zdolność wypowiadania się, stopień przyswojenia systemu językowego, prawidłowość tworzenia dźwięków mowy -artykulację, słuch fizyczny i fonematyczny, budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego, sprawność aparatu oddechowego i fonacyjnego, motorykę małą i dużą.

 Jak to wygląda w praktyce?

Prowadzone zajęcia mające na celu:

• usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego
• nauczenie prawidłowego wymawiania głosek
• stymulację do prawidłowego funkcjonowania słuchu fonematycznego
• stymulację rozwoju mowy w opóźnieniach i zaburzeniach rozwoju mowy
• wspieranie rozwoju motoryki małej

 

kalendarium

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 „POD TOPOLĄ”

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie od marca 2014 roku prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych, w tym logopedycznym, do terapii SI oraz Sali Doświadczania Świata. Częstotliwość i długość spotkań zależy od indywidualnych możliwości dziecka. Miesięczna liczba godzin terapii wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb dziecka.

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, z wymową, jest bardziej ruchliwe lub przesadnie wolne czy też sprawia problemy wychowawcze i zachowuje się niezrozumiale, jest nieśmiałe, zamknięte w sobie – może to świadczyć o nieprawidłowościach w jego rozwoju. NIE CZEKAJ – zwróć się z tym DO SPECJALISTÓW – nikt nie będzie zdziwiony Twoją troską. Może usłyszysz od nich O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU.

 

 Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

 Zakres oddziaływania wobec dziecka może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: rozwój motoryczny, stymulację polisensoryczną, rozwój mowy i języka, orientację i poruszanie się w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, komunikację z otoczeniem i funkcjonowania w relacji z innymi.

Podstawa prawna:

 • art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr. 256. poz. 2572 , z późn, zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635)

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami zachowania
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

 Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który powoływany jest przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, gdzie będzie się ono odbywało. 

 Kto wchodzi w skład zespołu wczesnego wspomagania i jakie są jego zadania?

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)
 • psycholog
 • logopeda
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, itp.

Zespół wczesnego Wspomagania Rozwoju ustala kierunki i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania, oraz analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

 • udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu 

 Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju?

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie

 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.

 • W placówce realizującej WWRD złożyć odpowiednie dokumenty w celu uruchomienia zajęć.

W naszym przedszkolu są to:

 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora przedszkola wraz z wymaganą dokumentacją (medyczną, psychologiczną i/lub psychiatryczną itp.) ( podanie_rodzicow_o_przyjecie_na_wwr)

 • opinia PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta
  z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej OSWIADCZENIE_RODZICA

UWAGA!!!

Wnioski rodzica/opiekuna prawnego o powołanie zespołu wczesnego wspomagania dziecka rozpatrywane są DWA RAZY W ROKU:

do końca WRZEŚNIA i do 26 stycznia 2018r.

Już po raz kolejny w Naszym Przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy
na Temat Autyzmu. W każdej z grup był to wyjątkowy dzień. Dzieci miały okazję do zapoznania się z tematyką akceptacji, niepełnosprawności. Ale najważniejsza myśl brzmi: „Jestem wyjątkowy, jak każdy inny!”

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co działo się w naszym przedszkolu. A to jeszcze nie koniec – ze względu na pogodę nie udało nam się odwiedzić różnych instytucji, ale czekajcie Państwo na nas wkrótce!

zielona

niebieska

Nasze przedszkole współpracuje
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszkowie,
ul. Gomulińskiego 2
tel: 22 758 68 29
http://pruszkowporadnia.pl

Opiekują się nami:

p. Magdalena Przybyło – psycholog:

Poniedziałek    8.00 – 12.00
Wtorek         8.00 – 12.00
Środa          14.00 – 18.00
Czwartek         14.00 – 18.00

 

p. Marta Motyl – pedagog:

Poniedziałek     13.00-18.00
Wtorek          8.00-13.00
Czwartek        13.00-18.00
Piątek          8.00-13.00

Konsultacje psychologiczne możliwe są po telefonicznym (pierwsza godzina pracy specjalisty) ustaleniu terminu.