Home   O nas   Plan dnia

Plan dnia

13

01

05

16

13

7:00 do 8:10

Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy  swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym, stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:10 – 8:30

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, powitalno-integracyjne przy muzyce; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

8.30 – 9.15

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pełnienie dyżurów.
Czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych, mycie zębów.

9:15 – 10:30

Zajęcia kierowane i niekierowane. Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, doświadczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 – 11:45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( niska temperatura, duże opady deszczu, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.

11:45 – 12:15

Kwadrans dla bajki – czytanie utworów literackich; stolikowe zabawy paluszkowe, gimnastyka buzi i języka, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe,  rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

12:15 – 13:00

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pełnienie dyżurów.
Czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych, mycie zębów.

13:00 – 14:30

Relaksacja – słuchanie bajek,  opowiadań, muzyki relaksacyjnej. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci, zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulujące, ćwiczenia utrwalające widomości z programowych zajęć edukacyjnych.

Dzieci młodsze – poobiedni odpoczynek na leżakach przy muzyce, bajkach terapeutycznych, czytanie literatury dziecięcej.

14:30 – 15:00

Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego   i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pełnienie dyżurów. Czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych, mycie zębów. 

15:00 – 16:30

Aktywne popołudnia/ krąg zmysłów – zabawy polisensoryczne wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

16:30 – 17:30

Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.